GDP Consulting
O NAS
OFERTA
NARZĘDZIA BADAWCZE
KORZYŚCI NARZĘDZI
DORADZTWO HR
ORGANIZACJA FINANSOWANIA INWESTYCJI
KONTAKT
DORADZTWO HR

Współczesne firmy działają w zmiennym i niepewnym otoczeniu, gdzie postęp naukowy i techniczny wymusza rozwój. W wielu firmach na świecie rośnie liczba prac wykonywanych dorywczo, w zmiennym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zlecanych przez agencje leasingowe, określonych rocznym wymiarem zadań oraz dzielonych na stanowisku. Firmy muszą osiągać wysoki poziom jakości i nowoczesności wyrobów oraz usług i nie dać się prześcignąć konkurencji. Tylko zatrudnienie produktywne jest firmie potrzebne i w pełni przez nią wykorzystywane. Zatrudnienie produktywne to takie, które nie zawiera ani pozornego, ani nadmiernego zatrudnienia.

Doradzamy jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi poprzez zastosowanie poniższych narzędzi:

OUTPLACEMENT

Współczesne przemiany i sytuacja gospodarcza w Polsce wymagają od przedsiębiorstw często niezwykłej wręcz elastyczności. Ta elastyczność musi też być stosowana w polityce kadrowej przedsiębiorstwa. Niestety jest to często trudne ze względu na opór kadr na zmiany – szczególnie zmiany niekorzystne dla nich. Trwające wiele miesięcy pertraktacje z pracownikami i związkami zawodowymi przyczyniają się do powiększania strat przedsiębiorstwa poprzez chociażby wydłużające się, ponadnormatywne zatrudnienie. Dodatkowo, różne służby i działy przedsiębiorstwa są pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w trwające na terenie zakładu konflikty wewnętrzne, wynikające z planów restrukturyzacji, co z pewnością nie wpływa korzystnie na wydajność i jakość pracy.

Jedna z zasad wprowadzania zmian mówi:

Jeśli chcesz aby druga strona zaakceptowała przykry dla niej wniosek, wciągnij ją w proces dochodzenia do tego wniosku, tak aby sama do niego doszła.

Zasada ta jest niezwykle skuteczna i powoduje, że dotychczasowy przeciwnik staje się partnerem. Wymaga jednak sporego wysiłku i pomocy specjalistów, którzy są w stanie ten proces odpowiednio przeprowadzić. Rozbudowane programy outplacementowe pozwalają na zminimalizowanie zagrożeń, które występują przy dokonywaniu zwolnień grupowych i poprawiają wizerunek pracodawcy. Duże znaczenie dla opracowywania programów outplacementu ma odpowiedzialność pracodawcy za przyszłe losy zawodowe swoich byłych pracowników. Jednym z kluczowych celów programu outplacementu jest zwiększenie zdolności pracownika do zatrudniania się i funkcjonowania na rynku pracy. Swoją ofertą chcemy pomóc Państwu w przechodzeniu przez trudny etap restrukturyzacji zatrudnienia, gdzie z jednej strony trzeba angażować się w rozwiązywanie licznych konfliktów i żmudne dochodzenie do porozumienia, z drugiej zaś kontrolować rynek i być na nim obecnym – często te dwie funkcje są tak sprzeczne, że paraliżują całkowicie przedsiębiorstwo. Swoimi usługami chcemy Państwa uchronić od takich sytuacji.

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

Ocena pracownika pod kątem osiąganych efektów, ale także możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz restrukturyzacja zatrudnienia jest coraz częściej stosowana przez firmy w celu zmniejszenia kosztów pracy. W dzisiejszych warunkach funkcjonowania firm, gdzie zatrudnienie powinno być efektywne i produktywne, elastyczność form zatrudnienia staje się jedynym wyjściem. Elastyczne formy zatrudnienia umożliwiają dostosowywanie liczby i rodzaju pracowników do zapotrzebowania na pracę (ilościowego, jakościowego i czasowego).

Pomagamy zwiększyć efektywność pracy pracowników poprzez wprowadzanie elastycznych  form  zatrudnienia:

 • Praca na czas określony
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Praca na zastępstwo i praca rotacyjna
 • Praca tymczasowa
 • Praca na wezwanie
 • Subkontrakt
 • Wypożyczenie pracowników
 • Job-sharing (podział stanowiska pracy)
 • Telepraca
 • Samozatrudnienie i inne umowy cywilnoprawne

Ekonomiczne cechy elastycznych form zatrudnienia:

 • Obniżanie kosztów pracy
 • Dostosowanie firmy do wymogów nowoczesnego rynku pracy
 • Zwiększenie adaptacyjności firmy do zmian rynkowych
 • Możliwość zatrudnienia cenionych ekspertów na określony czas

Wybór formy zależy od rodzaju firmy i jej działalności, w szczególności zaś od grup pracowników i rodzaju wykonywanej przez nich pracy (stała, okresowa). Podczas analizy określonych form można badać ich opłacalność, zestawiając ponoszone na nie koszty i nakłady z ich faktycznymi rezultatami.

Zakres elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać pod kątem następujących parametrów:

 • czas pracy i jego wykorzystanie,
 • swoboda zwalniania pracowników,
 • opodatkowanie wynagrodzeń i honorariów,
 • wysokość i formy wynagrodzenia,
 • koszty rekrutacji pracowników,
 • odpowiedzialność pracownika za rezultat pracy,
 • przywileje i uprawnienia osób świadczących pracę,
 • jakość i wydajność pracy,
 • obowiązek opłacania składek ZUS,
 • ponoszenie ryzyka wykonywanej pracy,
 • osobisty lub nieosobisty charakter świadczenia pracy,

Elastyczność zatrudnienia jest osiągana głównie przez zmianę stałego stosunku pracy na tymczasowy, co wpływa na racjonalizację kosztów. Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą przede wszystkim nietypowych stosunków pracy: pracy niestałej, niekiedy wykonywanej poza siedzibą firmy i w niepełnym wymiarze czasu, ograniczonym prawie do świadczeń pracowniczo-socjalnych (urlopy, szkolenia, ubezpieczenia społeczne itp.) lub zupełnym ich braku.

Zalety elastycznych form zatrudnienia dla pracodawców:

 • minimalizacja kosztów pracy,
 • lepsze dostosowanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, nawet w krótkich okresach,
 • łatwość rozwiązywania problemu zwolnień pracowników,
 • ograniczenie kosztów i nakładów na szkolenia, rekrutację, selekcję i dobór pracowników,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału pracy zatrudnionych,
 • ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych,
 • możliwość wykonania nietypowych, terminowych prac,
 • oszczędność środków finansowych ponoszonych na tworzenie stanowisk pracy,
 • wzrost aktywizacji zatrudnienia osób, które nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu

Elastyczne zatrudnienie daje pracownikom szansę na większą produktywność, a co za tym idzie relatywnie wyższe zarobki, lepsze zagospodarowanie czasu w ciągu całego dnia, większą satysfakcję z pracy.